> Ochrona środowiska

Usługi z zakresu ochrony środowiska – łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie

O konieczności ochrony środowiska i wprowadzeniu zrównoważonego rozwoju (takiego, którego celem jest ochrona powietrza atmosferycznego, wód, gleby i organizmów żywych naszej planety przy dalszym rozwoju ludzkości) słyszał zapewne każdy z Państwa. Zmiany klimatyczne, tak zwana dziura ozonowa, pogarszanie się jakości powietrza i wód są dziś powodem zmartwienia zarówno światowych organizacji, jak ONZ, jak również rządów poszczególnych państw.

Każdy ma prawo mieć własne zdanie na temat roli człowieka w otaczającym świecie. Jednak ochrona powietrza atmosferycznego, wody, powierzchni ziemi, krajobrazu, roślin lub zwierząt jest obowiązkiem, który wynika także z przepisów prawa.

Bhp

Ponieważ nie każdy musi znać przepisy, które obowiązują w tym zakresie, „EGIDA” Marta Klimas – Haczkowska oferuje w pełni profesjonalne usługi z zakresu ochrony środowiska. Wykonujemy między innymi analizę zgodności działalności firmy z przepisami prawnymi, a także przygotowujemy dokumentacje środowiskowe.

Sprawozdania środowiskowe i pomoc w naliczaniu opłat

Obecnie, oprócz informowania klientów o zmianach w przepisach dotyczących ochrony środowiska, nasza firma zajmuje się między innymi:

 • naliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska – za poszczególne komponenty środowiska (wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pobór wód podziemnych lub powierzchniowych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów)
 • sporządzaniem rocznych sprawozdań w tym zakresie.

Zgodnie z przepisami, podmiot, który korzysta ze środowiska, ma obowiązek naliczenia do końca marca każdego roku opłaty za korzystanie z niego w roku poprzednim. Jeżeli wysokość opłaty za którykolwiek z wymienionych wyżej komponentów środowiska przekroczy 100 zł, podmiot ma obowiązek złożenia sprawozdania za rok poprzedni i złożenia go do Marszałka Województwa właściwego ze względu na siedzibę podmiotu. Pomagamy sporządzać takie sprawozdania środowiskowe.

Jeżeli wysokość opłaty za dany komponent środowiska przekroczy 800 zł, podmiot ma obowiązek wpłaty tej kwoty na odpowiednie konto właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

Podmioty, u których wysokość opłaty za każdy z komponentów środowiska nie przekracza 100 zł, nie składają sprawozdań ani nie wnoszą opłat. Są jednak zobowiązane do prowadzania ewidencji w tym zakresie.

Sporządzanie elektronicznych sprawozdań w Krajowej Bazie o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Substancji prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, podmiot, którego działalność jest związana z wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza, ma obowiązek założenia elektronicznego konta w Bazie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Musi też – w terminie do końca lutego każdego roku – sporządzać elektroniczne raporty środowiskowe za rok poprzedni. Ten obowiązek jest nałożony również wtedy, gdy następuje to wyłącznie przez posiadane środki transportu.

Oferujemy naszym klientom zarówno założenie konta w KOBIZE, jak również sporządzamy sprawozdania środowiskowe w oparciu o dostarczone nam informacje. Usługa obejmuje również wysłanie przez nas pocztą elektroniczną potwierdzenia wysłania raportu oraz poszczególnych części tego dokumentu.

Sprawozdania środowiskowe i opłaty związane z produkcją, importem, eksportem i wykorzystaniem opakowań, olejów smarnych i opon

Zgodnie z obowiązującym prawem podmiot:

 • wytwarzający opakowania,
 • importujący opakowania lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań,
 • eksportujący opakowania lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań,
 • wprowadzający produkty w opakowaniach,
 • eksportujący produkty w opakowaniach lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
 • organizujący odzysk opakowań,

ma obowiązek złożenia do 15 marca rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach, o gospodarowaniu odpadami oraz o opłacie produktowej za poprzedni rok. W tym terminie musi również dokonać wpłaty wyznaczonej kwoty na odpowiedni rachunek właściwego Urzędu Marszałkowskiego. Obowiązkiem podmiotu jest także prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych lub przekazanie odpowiedniej kwoty na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy prowadzący działalność gospodarczą musi znać przepisy ochrony środowiska w tym zakresie. Dlatego klientom z województw: łódzkiego, wielkopolskiego i mazowieckiego oferujemy usługi z zakresu ochrony środowiska. W ich zakresie sporządzamy sprawozdania środowiskowe i naliczamy opłatę produktową. Służymy również informacją o pozostałych przepisach z tym związanych – pomocy de minimis i obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Obowiązek naliczenia i przekazania opłaty produktowej oraz prowadzenia odzysku i recyklingu dotyczy również podmiotów wprowadzających między innymi oleje smarowe i opony. Również w tym zakresie oferujemy klientom w pełni profesjonalną pomoc.

Raporty środowiskowe – gospodarka odpadami i ochrona powietrza atmosferycznego

Poza naliczaniem opłat i sporządzaniem związanych z nimi sprawozdań naszym klientom oferujemy także inne usługi z zakresu ochrony środowiska.

 • Sporządzamy roczne raporty środowiskowe o wytworzonych odpadach oraz o sposobie gospodarowania nimi, przekazywane do Urzędów Marszałkowskich. Wśród klientów, dla których sporządzamy takie sprawozdania, są podmioty od bardzo małych do zajmujących się przetwórstwem odpadów.
 • Sporządzamy karty ewidencji odpadów.
 • Zajmujemy się obsługą podmiotów w zakresie związanym z wykorzystywaniem substancji, które zubażają warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych w systemach klimatyzacyjnych, chłodniczych lub przeciwpożarowych. Obsługa obejmuje tworzenie konta w Bazie Danych Sprawozdań o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych i sporządzanie rocznych sprawozdań. Proponujemy również zakładanie kont i sporządzanie Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. Wśród naszych usług jest zarówno informowanie klientów o ich obowiązkach, jak również wszystkie inne czynności dozwolone w tym zakresie przepisami prawa.

Powyższe przykłady prezentują jedynie wybrane przykłady zadań, jakimi zajmuje się nasza firma.

„EGIDA” Marta Klimas – Haczkowska oferuje swoim klientom obsługę przy wypełnianiu wszelkich obowiązków związanych ze sprawozdawczością. Pomagamy przygotowywać dokumentacje środowiskowe, jak również przeprowadzamy audyty. Oferujemy doradztwo w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz sporządzanie wszystkich innych niewymienionych wyżej sprawozdań i dokumentów.

Raport o oddziaływaniu na środowisko i inne usługi

Ponadto w ofercie mamy pomoc przy procesach inwestycyjnych – otrzymanie pozwolenia zintegrowanego na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wodnoprawnego, na wywarzanie odpadów. Pomoc ta obejmuje:

 • tworzenie dokumentu, jakim jest raport oddziaływania na środowisko,
 • wypełnianie wniosków o wydanie pozwolenia,
 • opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia,
 • przeglądy środowiskowe.

„EGIDA” Marta Klimas – Haczkowska zajmuje się także pozyskiwaniem dotacji na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, w tym na inwestycje związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Oferujemy zarówno stałe usługi z zakresu ochrony środowiska http://bhphaczkowska.pl/o-firmie/, jak i wykonujemy zadania chwilowe. Dzięki naszemu profesjonalizmowi pozyskaliśmy wielu klientów, wśród których są podmioty o różnym profilu działalności i wielkości. Obsługujemy firmy w województwie łódzkim, jak również wielkopolskim i mazowieckim.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska jest obowiązkiem każdego. Jeżeli więc nie chcą lub nie mogą Państwo zatrudnić u siebie doświadczonej w tym zakresie osoby, zapraszamy serdecznie do współpracy.