> Ochrona środowiska

Ochrona środowiska – jakie usługi świadczymy?

O konieczności ochrony środowiska i wprowadzeniu zrównoważonego rozwoju (takiego który zapewnia ochronę powietrza, wód, gleby i organizmów żywych naszej planety przy dalszym rozwoju ludzkości) słyszał zapewne każdy z Państwa. Zmiany klimatyczne, tak zwana dziura ozonowa, pogarszanie się jakości powietrza i wód są dziś powodem zmartwienia zarówno światowych organizacji jak ONZ, jak również rządów poszczególnych państw.

Każdy ma prawo mieć własne zdanie na rolę człowieka w otaczającym świecie, jednak obowiązek ochrony powietrza, wody, powierzchni ziemi, krajobrazu, roślin lub zwierząt wynika także z przepisów prawa.

Bhp

Ponieważ nie każdy znać musi przepisy obowiązujące w tym zakresie, „EGIDA” Marta Klimas – Haczkowska oferuje Państwu szeroki zakres w pełni profesjonalnych usług w tym zakresie, w tym analizę zgodności działalności firmy z przepisami prawnymi.

Obecnie oprócz informowania klientów o zmianach w przepisach dotyczących ochrony środowiska, firma nasza zajmuje się między innymi:

 • naliczaniem opłat z zakresu korzystania za poszczególne komponenty środowiska (wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pobór wód podziemnych lub powierzchniowych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów) oraz sporządzanie rocznych sprawozdań w tym zakresie.

Zgodnie z przepisami ochrony środowiska podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek naliczenia do końca marca każdego roku opłaty za korzystanie ze środowiska w roku poprzednim. Jeżeli wysokość opłaty za korzystanie z któregoś z wymienionych wyżej komponentów środowiska przekroczy 100 zł, podmiot ma obowiązek złożenia sprawozdania za rok poprzedni i złożenia go do Marszałka Województwa właściwego ze względu na siedzibę podmiotu.

Jeżeli wysokość opłaty za dany komponent środowiska przekroczy 800 zł podmiot ma obowiązek wpłaty tej kwoty na odpowiednie konto właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

Podmioty, u których wysokość opłaty za każdy z komponentów środowiska nie przekracza 100 zł nie składają sprawozdań, ani nie wnoszą opłat, jednak są zobowiązane do prowadzania ewidencji w tym zakresie.

 • Sporządzanie elektronicznych sprawozdań w Krajowej Bazie o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Substancji prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podmiot którego działalność związana jest z wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza, nawet jeżeli następuje to wyłącznie przez posiadane środki transportu, ma obowiązek założenia elektronicznego konta w Bazie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami i sporządzeniem w niej do końca lutego każdego roku elektronicznego raportu za rok poprzedni.

Oferujemy naszym klientom zarówno założenie konta w KOBIZE, jak również sporządzanie sprawozdań w oparciu o dostarczone nam informacje. Usługa ta obejmuje również wysłanie przez nas pocztę elektroniczną potwierdzenia wysłania raportu oraz poszczególnych części tego dokumentu.

Zgodnie z obowiązującym prawem podmiot:

•    wytwarzający opakowania,
•    importujący opakowania lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań,
•    eksportujący opakowania lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań,
•    wprowadzający produkty w opakowaniach,
•    eksportujący produkty w opakowaniach lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
•    organizujący odzysk opakowań

ma obowiązek złożenia do dnia 15 marca rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach, o gospodarowaniu odpadami oraz o opłacie produktowej za poprzedni rok oraz w tym terminie wpłacenie tej kwoty na odpowiedni rachunek właściwego Urzędu Marszałkowskiego, jak również prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych lub przekazanie odpowiedniej kwoty na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zdając sobie sprawę, że nie każdy prowadzący działalność gospodarczą musi znać przepisy ochrony środowiska w tym zakresie, służymy naszym klientom zarówno sporządzając sprawozdania i naliczając opłatę produktową, jak również informacją o pozostałych przepisach z tym związanych – pomocy de minimis i obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Dodatkowo obowiązek naliczenia i przekazania opłaty produktowej jak również prowadzenia odzysku i recyklingu dotyczy również podmiotów wprowadzających między innymi oleje smarowe i opony. Również w tym zakresie oferujemy klientom w pełni profesjonalną pomoc.

Zajmujemy się także:

 • sporządzaniem przekazywanych do Urzędów Marszałkowskich rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach oraz o sposobie gospodarowania nimi. Wśród klientów, którym sporządzamy takie sprawozdania są podmioty od bardzo małych do zajmujących się przetwórstwem odpadów.
 • sporządzaniem kart ewidencji odpadów,
 • obsługą podmiotów w zakresie związanym z wykorzystywaniem w systemach klimatyzacyjnych, chłodniczych lub przeciwpożarowych substancji zubażających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych. Obsługa ta obejmuje tworzenie konta w Bazie Danych Sprawozdań o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych i sporządzanie rocznych sprawozdań, jak również zakładanie kont i sporządzania Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. Oferujemy zarówno informowanie klientów o ich obowiązkach, jak również wszystkie inne czynności dozwolone w tym zakresie przepisami prawa.

Powyższe przykłady dotyczą jedynie wybranych zagadnień jakimi zajmuje się nasza firma.

„EGIDA” Marta Klimas – Haczkowska oferuje swoim klientom zarówno obsługę przy wypełnianiu wszelkich obowiązków związanych ze sprawozdawczością, jak również audyty i doradztwo w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska, oraz sporządzanie wszystkich innych nie wymienionych wyżej sprawozdań i dokumentów.

Ponadto w swojej ofercie mamy także:

 • pomoc przy procesach inwestycyjnych – otrzymanie pozwolenia zintegrowanego, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wodnoprawnego, na wywarzanie odpadów. Pomoc ta obejmuje:
  •    tworzenie raportów o oddziaływaniu inwestycji na środowisko,
  •    wypełnianie wniosków o wydanie pozwolenia,
  •    opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia,
  •    przeglądy środowiskowe.

„EGIDA” Marta Klimas – Haczkowska zajmuje się także pozyskiwaniem dotacji na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, w tym na inwestycje związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Oferujemy zarówno usługi stałe, jak również chwilowe. Dzięki naszemu profesjonalizmowi pozyskaliśmy wielu klientów, wśród których są podmioty o różnej wielkości działalności, również poza województwem łódzkim.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska jest obowiązkiem każdego. Jeżeli więc nie chcą lub nie mogą Państwo zatrudnić u siebie doświadczonej w tym zakresie osoby zapraszamy serdecznie do współpracy. Gwarantujemy, że nigdy Państwo tego nie pożałują.